پیکره بندی و مهندسی

در این روش هدف این است که با استفاده از ماژول ها وابزارها وفناوری های موجود به راه حلی برسیم که نیاز امروز را مرتفع می نماید واصراری بر ساخت تمام اجزاء نخواهد بود.
ممکن است برخی از اجزاء با روش "طراحی وساخت " ساخته شوند ولی در نهایت آنچه مهم است مهندسی وپیکربندی بهینه سیستم است به گونه ای که بهترین شکل نیاز را برآورده نماید.
کارکرد به تمام صورت های کنسرسیوم ، طراحی سفارشی با تحویل مستندات تولید ویا طراحی وتولید با نام دلخواه مشتری ممکن می باشد.

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات