طراحی و ساخت

در این روش هدف این است که با استفاده از قابلیت های شرکت سیستمی را از صفر تا 100 بسازیم وتمام اجزاء آن در شرکت طراحی شود.
کارکرد به تمام صورت های کنسرسیوم، طراحی سفارشی با تحویل مستندات ویا طراحی وتولید با نام دلخواه مشتری ممکن بوده وسوابق موفقی از هر روش کارکردی هم وجود دارد.

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات