سیستم احضار نگهبان


به دلیل وضعیت خاص روحی، جسمی و استرس بیمار و همراهان  در مراکز درمانی و عدم آگاهی مراجعه کننده به قوانین ومقرارات بیمارستان گاهی شاهد ایجاد  تنش و درگیری بین افراد مراجعه کننده و  پرسنل درمانی بیمارستان هستیم . در چنین شرایطی حضور به موقع نگهبان یکی از نیازها و درخواست های مهم پرسنل بیمارستانی بوده و به همین دلیل سیستم احضار نگهبان در نظام اعتبار بخشی بیمارستان ها به عنوان یکی از الزامات وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی نام برده شده است ومراکز درمانی بایستی به این سیستم  مجهز باشند تا در مواقع نیاز به راحتی به نگهبانی دسترسی داشته باشند. این سیستم به کاربران خود اجازه می دهد در هر نقطه از بیمارستان قادر به احضار نگهبان باشد ونگهبان نیز توسط این سیستم هوشمند از موقعیت احضار کننده مطلع ودر مدت زمان کوتاه می توانند در موقعیت حضور پیدا کنند.

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات